โอนเงินทุนนักวิจัย วันที่ 16 มกราคม 2563

โอนเงินทุนงบประมาณแผ่นดิน โอนวันที่เข้าบัญชีสหกรณ์ วันที่ 16 ม.ค. 63
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน สรรพคุณ ง.3/59
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัชร์ อัศวสัมฤทธิ์ ง.2-3/60
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย นิมมล ง.3/60
4. รองศาสตราจารย์ ดร.มาลินี ศรีอริยนันท์ ง.3/61
5. รองศาสตราจารย์ ดร.อุณาโลม เวทย์วัฒนะ ฮาร์ทลี่ ง.3/61