โอนเงินทุนนักวิจัย วันที่ 17 มกราคม 2563

แจ้งโอนเงินทุนเข้าบัญชีสหกรณ์ วันที่ 17 ม.ค. 63
1. ทุนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย ผศ.ดร.ณฐพร โสวสด ง.2/62
2. ทุนพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมาย ผศ.ดร.จักกฤษณ์ เสณีตันติกุล ง.2-3/62
3. ทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ อาจารย์ ดร.มูรตี สมบูรณ์ ง.2/62
4. ทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ อาจารย์ ดร.มงคล อิทธิผลิน ง.3/62