ข่าว / ประชาสัมพันธ์

          ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม ขอเชิญชวนให้ท่านนำผลงานการประดิษฐ์
หรือผลงาน วิจัยของท่านที่ท่านเล็งเห็นแล้วว่าสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในเชิงพาณิชย์ นำมาขอยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา โดยศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาจะเป็นผู้ดำเนินการเรื่องการจดทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนครบเสร็จสิ้นกระบวนการ 
          ถ้าท่านมีความประสงค์ที่จะนำการประดิษฐ์หรือผลงานวิจัยของท่านจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญาหรือนำไปใช้ประโยชน์ ขอความกรุณาให้ท่านติดต่อมาที่อยู่ตามนี้
       

 

ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม
       สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
       1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ ฯ 10800
       โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1516,1520 โทรสาร 0-2555-2161
       E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.