ดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 

แบบฟอร์มเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
            หนังสือมอบอำนาจ
            สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยี
            แบบคำขอยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 
            แบบคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ 
            หนังสือสัญญาโอนสิทธิ 
            คำขอรับสิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร
                     แบบฟอร์ม
                     คำอธิบายแบบฟอร์ม

ระเบียบ/ประกาศของมหาวิทยาลัย 
            ระเบียบการบริหารผลประโยชน์ในงานทรัพย์สินทางปัญญา
            ประกาศเงินสมนาคุณผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา