ลิงค์ที่น่าสนใจ 

ลิงค์หน่วยงานทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ 
            สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -----> http://www.ipi.chula.ac.th
            ศูนย์ประยุกต์และบริการวิชาการ ม.มหิดล -----> http://www.mat.mahidol.ac.th/th 
            ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.เกษตรศาสตร์ -----> http://pptc.ku.ac.th/pptc/node/14 
            หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ม.เชียงใหม่ -----> http://www.ubi.chiangmai.ac.th 
            ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.ขอนแก่น -----> http://nespkku.kku.ac.th/kkubi/
            หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ ม.บูรพา -----> http://ubi.buu.ac.th 
            ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ม.ศิลปากร -----> http://www.subi.su.ac.th/index.htm
            ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.สงขลานครินทร์ -----> http://www.psu-bic.psu.ac.th
            หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ม.ราชภัฏสวนดุสิต -----> http://dusithost.dusit.ac.th/~sdubi 
            หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี -----> http://www.tlo.rmutt.ac.th/

ลิงค์สืบค้นข้อมูลการประดิษฐ์
            สิทธิบัตรไทย -----> http://www.ipthailand.go.th
            สิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา -----> http://www.uspto.gov
            สิทธิบัตรญี่ปุ่น -----> http://www.jpo.go.jp
            สิทธิบัตรเกาหลี -----> http://www.kipris.or.kr
            สิทธิบัตรยุโรป -----> http://ep.espacenet.com
            สิทธิบัตรแคนาดา -----> http://www.cipo.ic.gc.ca
            สิทธิบัตรฮ่องกง -----> http://ipsearch.ipd.gov.hk/patent/index.html
            สิทธิบัตรนิวซีแลนด์ -----> http://www.iponz.govt.nz/cms
            องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก -----> http://www.wipo.int

ลิงค์อื่นๆ
            กรมทรัพย์สินทางปัญญา -----> http://www.ipthailand.org
            สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)-----> http://www.mua.go.th
            กระทรวงศึกษาธิการ -----> http://www.moe.go.th
            ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม -----> http://www.thailis.or.th

            ต่อยอดดอทคอม -----> http://www.toryod.com
            สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) -----> http://www.nstda.or.th
            สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) -----> http://www.trf.or.th
            สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ -----> http://www.nia.or.th