สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

มจพ. ลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ “เสาไฟฟ้าพับได้” แก่ บริษัท พีเอสดี โรด โซลูชั่น จำกัด

ศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์  จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีเพื่อการผลิตและจำหน่าย ผลงานเรื่อง “ฐานรองรับการวางทับของเสาไฟฟ้าแบบพับขึ้นลงได้” และ  ผลงานเรื่อง “เสาไฟฟ้าพับลง-ตั้งขึ้นทางด้านข้างได้” ให้แก่ บริษัท พีเอสดี โรด โซลูชั่น จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่าย อุปกรณ์ความปลอดภัยทางจราจร โดยมี คุณชลวัฒน์ ติวสร้อย รองกรรมการผู้จัดการ  บริษัท พีเอสดี โรด โซลูชั่น จำกัด ร่วมลงนามรับมอบสิทธิในผลงาน

ผลงานเรื่อง “ฐานรองรับการวางทับของเสาไฟฟ้าแบบพับขึ้นลงได้” และ  ผลงานเรื่อง “เสาไฟฟ้าพับลง-ตั้งขึ้นทางด้านข้างได้” เป็นผลงานทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประเภทอนุสิทธิบัตร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต สุขสวัสดิ์ สังกัดภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นผู้ประดิษฐ์ ซึ่งเป็นผลสำเร็จต่อยอดจากโครงการที่ได้รับสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ Pre-Talent Mobility 2565 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับสถานประกอบการไทย

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา อ่องอารี ผู้อำนวยการอุทยานเทคโนโลยี มจพ. รองศาสตราจารย์ ดร.รังสิมา หญีตสอน รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพงษ์ เลิศวิริยะประภา รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ บริษัท พีเอสดี โรด โซลูชั่น จำกัด เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 ณ ห้อง Cloud9 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.