สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

สนง.ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอโครงการบูรณาการความร่วมมือในการเชื่อมโยงเรื่องราวแหล่งท่องเที่ยวริมแม่น้ำโขงฯ ยื่นข้อเสนอวันที่ 10 มิ.ย. 67