สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ขอเชิญยื่นข้อเสนอและเสนอราคาจ้างที่ปรึกษา ยื่นข้อเสนอวันที่ 13 มิ.ย.67