สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา มีความประสงค์ จ้างจัดทำระบบถ่ายคำภาษาต่างประเทศเป็นอักษรไทยสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ยื่นข้อเสนอ ภายในวันที่ 19 มิ.ย.67