สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 2)

ฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 2) จำนวน 2 ประเภททุน ได้แก่ 1) ทุนพัฒนานวัตกรรม (IP) และ 2) ทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม (NB Talent Mobility) ผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน (DRMS : http://kmutnb.drms.in.th/) ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ถึง วันที่ 17 มิถุนายน 2567 (ภายในเวลา 16.00 น.)

ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์มได้ที่ https://bit.ly/4dLvioz หรือ QR Code
*ผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการควรศึกษาประกาศและรายละเอียดของทุนแต่ละประเภทให้ครบถ้วน ก่อนยื่นข้อเสนอโครงการ
ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์มได้ที่ https://bit.ly/4dLvioz หรือ QR Code

ขอสงวนสิทธิ์รับพิจารณาเฉพาะข้อเสนอโครงการที่ยื่นผ่านระบบ DRMS และส่งบันทึกข้อความแจ้งความประสงค์ขอยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านต้นสังกัด ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ
ฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1506
E-Mail : research.net@stri.kmutnb.ac.th
​Line Official: https://lin.ee/U6iW5Q2
Facebook inbox: m.me/KMUTNBSTRI