สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

มจพ. ครองอันดับ 9 ของไทย ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก QS World University Rankings 2025

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับการจัดอันดับโลก ในอันดับที่ 1201-1400 ของโลก และอันดับที่ 9 ของมหาวิทยาลัยไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง ในรายการ QS World University Rankings 2025

สถาบัน Quacquarelli Symonds (QS) ได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับการจัดอันดับโลกต่อเนื่องเป็นปีที่สอง ที่อันดับ 1201-1400 ของโลก โดยมีมหาวิทยาลัยทั่วโลก 1,500 มหาวิทยาลัยจาก 105 ประเทศ เข้าร่วมการจัดอันดับ และอยู่ในอันดับที่ 9 ของไทย ร่วมกับ สจล. และ มทส. จาก ทั้งสิ้น 13 มหาวิทยาลัยไทยที่ได้รับการจัดอันดับครั้งนี้ โดยอันดับ 1 คือ จุฬาฯ ที่อยู่ในอันดับ 229 ของโลก

การจัดอันดับ QS World University Rankings 2025 ใช้เกณฑ์การพิจารณาจากตัวชี้วัด 9 ด้าน คือ

  • ความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ (Academic Reputation) (30%)
  • การเป็นที่ยอมรับจากการจ้างงาน (Employer Reputation) (15%)
  • สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษา (Faculty Student Ratio) (10%)
  • การอ้างอิงบทความวิจัย (Citations per Faculty) (20%)
  • จำนวนอาจารย์ต่างชาติ (International Faculty Ratio) (5%)
  • จำนวนนักศึกษาต่างชาติ (International Student Ratio) (5%)
  • เครือข่ายการวิจัยนานาชาติ (International Research Network) (5%)
  • อัตราการจ้างงานบัณฑิต (Employment Outcomes) (5%)
  • ความยั่งยืน (Sustainability) (5%)

จากผลคะแนนตามรายตัวชี้วัดข้างต้นนั้น คะแนนตัวชี้วัดที่ มจพ. มีอันดับสูงที่สุด คือ การอ้างอิงบทความวิจัย (Citations per Faculty) และนับเป็นปีทีสองติดต่อกันของ มจพ. ที่ได้รับการจัดอันดับโลกรายการนี้ สะท้อนถึงความสำเร็จในการพัฒนามหาวิทยาลัยรอบด้านอย่างต่อเนื่อง สร้างชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ดูข้อมูลจัดอันดับได้ที่ เว็บไซต์ QS