Slider

สมัครเข้าร่วมประกวดรางวัลสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมฯ 2564

ประเภทการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด


คุณสมบัติและการรับสมัครเสนอผลงานเข้าประกวด
อ่านรายละเอียดและสมัคร

กำหนดการ

กำหนดการ (บุคลากร/นศ. มจพ. ที่ประสงค์สมัครเข้าร่วมประกวดฯ และรับทุนสนับสนุนการสร้างผลงานต้นแบบฯ) :  


กิจกรรม


วัน/เวลา

เปิดรับสมัคร (ออนไลน์)

1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2564 (23.59 น.)

ประกาศผลการคัดเลือก

28 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ได้รับทุนติดต่อรับทุนและทำเอกสารสัญญารับทุนฯ
(ชั้น 2 สำนักวิจัยฯ)

 1 มีนาคม – 12 มีนาคม 2564
(วันและเวลาราชการ)

ผู้ได้รับทุนส่งเอกสารเพื่อขอยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (ชั้น 8 สำนักวิจัยฯ)

1 มีนาคม – 31 สิงหาคม 2564
(วันและเวลาราชการ)

ผู้ได้รับทุนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดฯ ทาง online

20-30 เมษายน 2564

แสดงนิทรรศการ online

1 พฤษภาคม 2564

ประกาศผลผู้เข้ารอบสุดท้าย**

23 พฤษภาคม 2564

ผู้เข้ารอบสุดท้าย นำเสนอผลงานและรับมอบรางวัล***

31 พฤษภาคม 2564

 

กำหนดการ (บุคลากร/นศ. มจพ. และบุคลทั่วไป ที่ประสงค์สมัครเข้าร่วมประกวดฯ) :

 


กิจกรรม


วัน/เวลา

เปิดรับสมัคร (ออนไลน์)

1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 15 มีนาคม 2564 (23.59 น.)

ส่ง VDO คัดเลือก

1 มกราคม – 31 มีนาคม 2564 (23.59 น.)

ประกาศผลการคัดเลือก*

20 เมษายน 2564

ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด (VDO, Poster) online

 20-30 เมษายน 2564

แสดงนิทรรศการ online

1 พฤษภาคม 2564

ประกาศผลผู้เข้ารอบสุดท้าย**

23 พฤษภาคม 2564

ผู้เข้ารอบสุดท้าย นำเสนอผลงานและรับมอบรางวัล***

31 พฤษภาคม 2564

 

 

1.ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์
2.ความถูกต้องสมบูรณ์ตามหลักวิชาการ
3.มีผลกระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่
4.การนำไปพัฒนาต่อยอดและการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์
5.รูปแบบการนำเสนอที่สมบูรณ์และน่าสนใจ

ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

 

0 2555-2000 EXT 1506

 

info@stri.kmutnb.ac.th