ฝ่ายวิจัยเฉพาะทางและอุตสาหกรรมสัมพันธ์

1. ไกรสุข บุญประดิษฐ์         วิศวกร
     หัวหน้าฝ่ายวิจัยเฉพาะทางและอุตสาหกรรมสัมพันธ์ | โทร.1548 | kraisuk.b@stri.kmutnb.ac.th
งานทุนและประเมินผลงานศูนย์วิจัยเฉพาะทาง
2. ชลิดา จันทเวช                     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | โทร.1554 | chalida.j@stri.kmutnb.ac.th

3. วาลิณี ศรีทอง                      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | โทร.1548 | walinee.s@stri.kmutnb.ac.th
ศูนย์วิจัยพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. บุญอนันต์ ชื่อสุธรรม               วิศวกร | โทร.1517 | boonanan.c@stri.kmutnb.ac.th
5. อดุลย์ ถีติปริวัตร                    ช่างเทคนิค | โทร.1517 | adul.t@stri.kmutnb.ac.th
ศูนย์เครื่องมือกลางเพื่อการวิจัยแบบสหวิทยาการ
6. ชวพล ตรีวิสูตร                       วิศวกร | โทร.1548 | chawaphon.t@stri.kmutnb.ac.th