ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ

1. มิ่งขวัญ มากทอง
    หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาฯ | โทร.1516 | mingkhwan.m@stri.kmutnb.ac.th
งานบริหารทรัพย์สินทางปัญญา
    มิ่งขวัญ มากทอง                   นักวิชาการศึกษา | โทร.1516 | mingkhwan.m@stri.kmutnb.ac.th
งานบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
2. กนกฬส  เจริญราษฎร              เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | โทร.1516 | kanokros.c@stri.kmutnb.ac.th