ฝ่ายสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย

1. กาญจนา งามพจนวงศ์
หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย | โทร.1506 | kanjana.n@stri.kmutnb.ac.th

งานระบบสารสนเทศเพื่อบริหารงานวิจัย
2. กฤดา จรัสศรีสกุล                นักวิชาการคอมพิวเตอร์ | โทร.1507 | krida.c@stri.kmutnb.ac.th
3. ยุทธนา ปัดชา                     ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ | โทร.1507 | yuttana.p@stri.kmutnb.ac.th

งานเผยแพร่งานวิจัย
4. ถนอม อุ่นประเสริฐ               เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | โทร.1506 | tanom.p@stri.kmutnb.ac.th