ผู้อำนวยการสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศาสตราจาร ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง

ตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบัน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ภาควิชา/สำนัก/สาขาวิชา ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
หลักสูตร สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาความเชี่ยวชาญ กลุ่มสาขาเทคโนโลยี > กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยี

รายละเอียด