รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและปฏิบัติการ

รองศาสตราจารย์. ดร.มาลินี ศรีอริยนันท์

ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์

มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบัน บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน
ภาควิชา/สำนัก/สาขาวิชา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและกระบวนการ (MEPE)
หลักสูตร สาขาวิชา วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
สาขาความเชี่ยวชาญ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและชีวเวชศาสตร์ > กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร และสัตวแพทยศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและชีวเวชศาสตร์ > กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและชีวเวชศาสตร์ > กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
Biorefinery

รายละเอียด