รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม

ศาสตราจารย์ ดร.จันทรพร ผลากรกุล

ตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชา/สำนัก/สาขาวิชา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
สาขาความเชี่ยวชาญ Pressure Swing Adsorption; Anaerobic Process.

รายละเอียด