รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนางานวิจัยและอุตสาหกรรมสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสิมา หญีตสอน

ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบัน คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ภาควิชา/สำนัก/สาขาวิชา ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม
หลักสูตร สาขาวิชา เคมีอุตสาหกรรม

รายละเอียด