แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์เครื่องตรวจวัดชนิดอินฟราเรด

รายละเอียด