ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการชุดสร้างและประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต้นแบบ