ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการเครื่องมือขยายสัญญาณ