ประการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการชุดเครื่องมือวัดในการประลองความถี่สูง