นักวิจัย มจพ. ร่วมประชุมโครงการวิจัยและนวัตกรรม กับฝ่ายบำรุงเครื่องกล กฟผ.

ดู: 22

 นักวิจัย มจพ. ร่วมประชุมโครงการวิจัยและนวัตกรรม กับฝ่ายบำรุงเครื่องกล กฟผ.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดยสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักวิจัยที่ได้รับทุนและผู้สนใจเข้าประชุมร่วมโครงการวิจัยและนวัตกรรมระหว่างฝ่ายบำรุงเครื่องกล (อบค.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยได้รับเกียรติจาก คุณสายันต์ ปานซัง ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาเครื่องกล กฟผ. ให้การต้อนรับ 

การประชุมครั้งนี้มีขึ้นเพื่อร่วมกันพัฒนาโครงการในอนาคตระหว่าง มจพ. และ กฟผ. และรายงานความก้าวหน่้าโครงการวิจัยและพัฒนาที่อยู่ระหว่างดำเนินการ รวมถึงแนวทางการต่อยอดโครงการวิจัยและพัมนาไปสู่เชิงพาณิชย์ โดยมีนักวิจัย มจพ. และผู้ประสานงานฝ่าย กฟผ. เข้าร่วมประชุม รวมกว่า 30 ราย วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ สำนักงานบำรุงรักษาไทรน้อย การไฟฟ้าฝ่ายฟลิตแห่งประเทศไทย