นักวิจัย มจพ. รับพระราชทานรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ เมธีวิจัยอาวุโส ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565”

ดู: 75

นักวิจัย มจพ. รับพระราชทานรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ เมธีวิจัยอาวุโส ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565”

นักวิจัย มจพ. เข้ารับพระราชทานรางวัล จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ และ รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส วช. จำนวน 3 ท่าน ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 

 

3 นักวิจัย มจพ. เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลและโล่เกียรติยศ จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสได้รับรางวัล นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564 และรางวัลเมธีวิจัยอาวุโส วช. ประจำปี 2563-2564 ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022) จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ระหว่างวันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2565 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565

  1. ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน (บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย – เยอรมัน) รับพระราชทานเหรียญรางวัล ในโอกาสได้รับ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564 (สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย) จากผลงานการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับวัสดุคอมโพสิต โดยมุ่งเน้นการใช้วัสดุ ที่มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือวัสดุทางเลือกใหม่สำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม มีผลงานพัฒนาวัสดุโครงสร้างเบาสำหรับวัสดุทางวิศวกรรมสมัยใหม่จากวัสดุไบโอคอมโพสิตที่ใช้เส้นใยธรรมชาติเป็นองค์ประกอบ ตลอดจนการศึกษาและพัฒนาวัสดุไบโอพอลิเมอร์ที่มีคุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ อาทิ พอลิเมอร์ต้านเชื้อแบคทีเรีย พอลิเมอร์ที่สามารถจดจำรูปร่างได้ และพอลิเมอร์ซ่อมแซมตัวเองได้ เป็นต้น อีกทั้งทำการศึกษากระบวนการผลิตวัสดุไบโอพอลิเมอร์ ที่มีคุณสมบัติพิเศษและวัสดุไบโอคอมโพสิตหลากหลายวิธี เพื่อทดแทนและแก้ปัญหาการใช้พลาสติกและเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุ โดยมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างประเทศ เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากการวิจัยและพัฒนาศักยภาพให้แก่นักวิจัยและนักศึกษา ตลอดจนภาคอุตสาหกรรมสามารถนำงานวิจัยไปต่อยอดได้ อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น

  1. ศาสตราจารย์ ดร.วิไล รังสาดทอง (คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์) รับพระราชทานโล่เกียรติยศ ในโอกาสได้รับ รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส วช. ประจำปี 2563 (ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย : สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม) จากผลงานการศึกษาวิจัยและพัฒนางานด้านบริการวิชาการเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โดยทำงานร่วมกับหน่วยงานการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ร่วมถึงการทำงานกับภาคอุตสาหกรรม โดยมีผลงานวิจัยซึ่งเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และยังเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันงานวิจัยในการแปรรูปพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารในประเทศไทยให้ได้มาตรฐานสากลจนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ และให้คำแนะนำด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแก่สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมรวมถึงสหกิจชุมชน โดยเน้นการแปรรูปเทคโนโลยีอาหาร

  1. ศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง (คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม) รับพระราชทานโล่เกียรติยศ ในโอกาสได้รับ รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส วช.ประจำปี 2564 (ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย : สาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี) จากผลงานการศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานทดแทนเซลล์เชื้อเพลิงวงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลัง ระบบควบคุมอัตโนมัติ และซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ ปัจจุบันเป็นนักวิจัยระดับ Senior Grade โดยสถาบันวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิก (IEEE) เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และมีผลงานทางวิชาการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus มากกว่า 220 ผลงาน ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูลมากกว่า 4,000 ครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพสูง ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (IEEE Transactions/Magazines) และได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นผู้มีผลงานวิจัยดีเด่นทั้งในและต่างประเทศ และยังเป็นหัวหน้าโครงการความร่วมมือต่างๆ จากเครือข่ายความร่วมมือทั้งในระดับประเทศและในต่างประเทศ

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ ซึ่งได้แสดงถึงศักยภาพของนักวิจัย มจพ. ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ได้รับการยกย่องเป็นที่ยอมรับในระดับชาติครั้งนี้