มจพ. x สปท. หารือความร่วมมือ พัฒนานวัตกรรมทางการทหารและการบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรม

ดู: 35

มจพ. x สปท. หารือความร่วมมือ พัฒนานวัตกรรมทางการทหารและการบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เข้าหารือ กับ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ร่วมพัฒนานวัตกรรมทางการทหารและการบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรม

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลกาญจน์ วงศ์ก่อทรัพย์ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพงษ์ พรวงศ์ทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เข้าพบ พลเอก ศิราวุฒิ  วงศ์ขันตี ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และคณะ เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือด้านการพัฒนานวัตกรรมทางการทหารและการบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรม ณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วันที่ 4 สิงหาคม 2565