มจพ. ร่วมคัดสรรสุดยอด OTOP หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย

ฮิต: 93

 

มจพ. ร่วมคัดสรรสุดยอด OTOP หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย

คณะนักวิจัย มจพ. ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย 2565 (OTOP Product Champion) ระดับประเทศ ระดมสุดยอด OTOP ที่สุดแห่งคุณค่าภูมิปัญญา สร้างความเชื่อมั่น ผลักดันสู่สากล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย

 

การคัดสรรสุดยอด หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ดำเนินการเป็นประจำทุก 2 ปี จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ OTOP ได้มีโอกาสพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป จนสามารถใช้เป็นแหล่งสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชน อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีมาตรฐานในระดับสากล 

 

โดยในปี 2565 มีผู้ประกอบการส่งผลิตภัณฑ์เข้าคัดสรรทั้งสิ้น จำนวน 15,707 ผลิตภัณฑ์ โดยแบ่งออกเป็น ประเภทอาหาร 3,943 ผลิตภัณฑ์ ประเภทเครื่องดื่ม 631 ผลิตภัณฑ์ ประเภทผ้า และเครื่องแต่งกาย 6,404 ผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึก 3,637 ผลิตภัณฑ์ ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 1,091 ผลิตภัณฑ์ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ 6 หน่วยงาน ทำหน้าที่ตรวจและให้ค่าคะแนนผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ประเภทอาหาร คณะที่ 1 โดย “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” และคณะที่ 2 โดย “มหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ” ประเภทเครื่องดื่ม โดย “กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม” ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย โดย “กระทรวงอุตสาหกรรม” ประเภทของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึก โดย “กระทรวงพาณิชย์” และประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร โดย “กระทรวงสาธารณสุข

 

บุคลากรและนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพและภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าร่วมดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565 (OTOP Product Champion : OPC) ช่วยผลักดันผลิตภัณฑ์ OTOP ทุกกลุ่มให้มีการพัฒนาสอดคล้องกับยุคสมัย และทำให้เอกลักษณ์จากท้องถิ่นต่างๆ ของประเทศไทย มีชื่อเสียงในระดับสากล รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานราก นำพาอาชีพ รายได้ และความสุขมาสู่ทุกชุมชน ระหว่างวันที่ 21 - 30 สิงหาคม 2565 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี