สวท. นำนักวิจัยช่วยวิเคราะห์ปัญหา บ. นโวไลฟ์ ยกระดับผู้ประกอบการไทยด้วยวิจัย

ฮิต: 41

 สวท. นำนักวิจัยช่วยวิเคราะห์ปัญหา บ. นโวไลฟ์ ยกระดับผู้ประกอบการไทยด้วยวิจัย

 

 

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานประกอบการที่เข้าร่วมในโครงการ Pre-Talent Mobility 2565 บริษัท โนโวไลฟ์ จำกัด นำนักวิจัย ผศ.ดร.ขนิษฐา หินอ่อน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น ต่อยอดสู่การแก้ปัญหาด้วยงานวิจัยเพื่อยกระดับผู้ประกอบการไทยสู่สากล

 

รศ.ดร.ฐิติพงษ์ เลิศวิริยะประภา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและเครือข่ายความร่วมมืออุตสาหกรรม สำนักวิจัยฯ นำผู้ประสานงานโครงการ KMUTNB Talent Mobility เข้าเยี่ยมชม บริษัท โนโวไลฟ์ จำกัด ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยจากวัตถุดิบธรรมชาติ อาทิ พิมเสนน้ำ ยาดม ยาหม่อง ยาสีฟัน และโรลออนสารส้ม เพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งนักวิจัย ผศ.ดร.ขนิษฐา หินอ่อน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ ได้เข้าพื้นที่เพื่อวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น โครงการ “การวิเคราะห์ตัวแปรและประเมินวัสดุที่จะใช้ในการผสมสารละลายเพื่อลดการสูญเสียของสาร” เพื่อช่วยยกระดับเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับสถานประกอบการ โดยได้รับสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้โครงการ Pre-Talent Mobility 2565 จากสำนักงานปลัดกระทรวงการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) โดยผู้บริหารบริษัท โนโวไลฟ์ จำกัด ให้เกียรติให้การต้อนรับนำเยี่ยมชมพื้นที่ส่วนการผลิตภายในโรงงานและเข้าร่วมประชุมรับฟังรายงานผลการดำเนินงานด้วย เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565