สวท. เยี่ยมชม บ.เนเจอร์ แลบ อิโนเวชั่น นำนักวิจัยช่วยวิเคราะห์ปัญหาเพิ่มประสิทธิภาพสถานประกอบการ

ฮิต: 14

สวท. เยี่ยมชม บ.เนเจอร์ แลบ อิโนเวชั่น นำนักวิจัยช่วยวิเคราะห์ปัญหาเพิ่มประสิทธิภาพสถานประกอบการ

 

 

ผู้ประสานงานโครงการ KMUTNB Talent Mobility สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าเยี่ยมชม บริษัท เนเจอร์แลบ อินโนเวชั่น จำกัด สถานประกอบการที่เข้าร่วมในโครงการ Pre-Talent Mobility 2565 ซึ่งมี รศ.ดร.อนุชา หิรัญวัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักวิจัย มจพ. เข้าวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสถานประกอบการ

 

ผู้ประสานงานโครงการ KMUTNB Talent Mobility นำโดย รศ.ดร.ฐิติพงษ์ เลิศวิริยะประภา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและเครือข่ายความร่วมมืออุตสาหกรรม สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าเยี่ยมชม บริษัท เนเจอร์แลบ อินโนเวชั่น จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางประเภทครีม โลชั่น สบู่ แชมพู เพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินงานจากนักวิจัย รศ.ดร.อนุชา หิรัญวัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ซึ่งได้เข้าพื้นที่เพื่อวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น โครงการ “การปรับปรุงผังโรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ กรณีศึกษาบริษัทผลิตเครื่องสำอาง” เพื่อช่วยเพื่อประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับสถานประกอบการไทย โดยได้รับสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้โครงการ Pre-Talent Mobility 2565 จากสำนักงานปลัดกระทรวงการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) โดยผู้บริหารบริษัท เนเจอร์แลบ อินโนเวชั่น จำกัด ให้เกียรติให้การต้อนรับนำเยี่ยมชมพื้นที่โรงงานที่ได้รับการปรับปรุงผังใหม่เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565