ประเมินคุณภาพภายใน สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอบปีการศึกษา 2562
ดู: 9

24 ก.ค. 63 สำนักวิจัยวิยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับการประเมินคุณภาพภายใน รอบปีการศึกษา 2562 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประกอบด้วย  ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติพงษ์  รัตนาภรณ์ ตำแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพงษ์  พรวงศ์ทอง ตำแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. และ  กรรมการและเลขานุการ นางสาวศันสนีย์ เอมปรากฎ  บัณฑิตวิทยาลัย มจพ.

เอกสาร  ภาพข่าว