ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการใช้เครื่องมือกลาง มจพ. ปี 66 (รอบที่ 1)

ฮิต: 74

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการใช้เครื่องมือกลาง มจพ. ปี 66 (รอบที่ 1)

 

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศผลโครงการสนับสนุนการใช้เครื่องมือกลางของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบที่ 1) จำนวน 8 โครงการ งบประมาณโครงการละ 25,000 บาท รวม 2 แสนบาท

 ตามที่ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการใช้เครื่องมือกลางของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบที่ 1) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและสนับสนุนนักวิจัยในการต่อยอดการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยกับแหล่งทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในหรือแหล่งทุนภายนอก รวมถึงส่งเสริมให้นักวิจัยหน้าใหม่นำผลงานที่ได้จากโครงการไปยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยกับแหล่งทุนวิจัยอื่น และปิดรับข้อเสนอโครงการไปเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2565 นั้น

 คณะกรรมการบริหารห้องปฏิบัติการกลางของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้พิจารณาข้อเสนอโครงการที่สมควรได้รับการสนับสนุนการใช้เครื่องมือกลางของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวนรวม 8 โครงการ งบประมาณโครงการละ 25,000 บาท โดยมีระยะเวลาการใช้เครื่องมือกลาง ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2565 - 30 มิถุนายน 2566 (รวม 8 เดือน)

 

ช่องทางการติดต่อการใช้เครื่องมือกลาง มจพ. ทั้ง 3 หน่วยงาน

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

https://stri.kmutnb.ac.th/coi-dem/

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

https://sicc.sci.kmutnb.ac.th/

ศูนย์วิจัยเกษตรแปรรูป วิทยาเขตปราจีนบุรี

https://www.facebook.com/aprockmutnb

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

ผู้ประสานงานโครงการ: คุณสุริยพงศ์ โคกทอง

ฝ่ายวิศวกรรมและระบบสนับสนุน สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร. 0-2555-2000 ต่อ 1518

อีเมล engineer@stri.kmutnb.ac.th

 

สนใจเข้าร่วม >>> 

โครงการสนับสนุนการใช้เครื่องมือกลางของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบที่ 2)

 *เปิดรับสมัครถึง 30 พฤศจิกายน 2565