ขอเชิญเสนอชื่อเพื่อขอรับ “รางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2566”

ฮิต: 975

ขอเชิญเสนอชื่อเพื่อขอรับ “รางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2566”

 ขอเชิญนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อขอรับ “รางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2566” รางวัลอันทรงเกียรติสำหรับนักวิจัย มจพ. ที่สร้างสรรค์ผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่มีคุณภาพสู่วงวิชาการและสาธารณชน สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย โดยพิจารณาจากผลงานของนักวิจัยจนถึงสิ้นปี พ.ศ. 2565 เปิดรับเสนอชื่อ/สมัครแล้ว วันนี้ ถึง 30 ธันวาคม 2565

หลักการและเหตุผล :

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล และสามารถเข้าสู่การจัดลำดับมหาวิทยาลัยโลกได้ โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบายในการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยเฉพาะการตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูล Scopus ซึ่งเป็นฐานข้อมูลสากลที่ได้รับการยอมรับให้เป็นแหล่งข้อมูลงานวิจัยที่ใช้ในการจัดลำดับมหาวิทยาลัยโลก เช่น THE และ QS ranking รวมถึงการสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยในด้านสังคมศาสตร์ และงานด้านการออกแบบ งานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม โดยการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีผลงานในสาขาวิชาการดังกล่าวที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอกจำนวนเพิ่มขึ้น ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา คณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้ผลิตผลงานวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่เจ้าของผลงาน ในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสู่วงวิชาการและสาธารณชน สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ตลอดจนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดให้มีรางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2566

ประเภทรางวัล:

       รางวัลนักวิจัยดีเด่น จำนวน 3 รางวัล ประกอบด้วย

                (1) รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                (2) รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านสังคมศาสตร์
                (3) รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านนวัตกรรม

       รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น จำนวน 3 รางวัล ประกอบด้วย

                (1) รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                (2) รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นด้านสังคมศาสตร์
                (3) รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นด้านนวัตกรรม

       รางวัลชมเชย

คุณสมบัติผู้สมัคร/เสนอชื่อ:

      รางวัลนักวิจัยดีเด่น

      - เป็นผู้ที่มีสัญญาจ้าง 9 เดือนขึ้นไป
      - เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นมาก่อน

      รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น

      - เป็นผู้ที่มีสัญญาจ้าง 9 เดือนขึ้นไป
      - เป็นผู้ที่มีอายุงานนับจากวันบรรจุไม่เกิน 7 ปี
      - เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นมาก่อน


>>> ทำเนียบรางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ<<<


รางวัล :

- รางวัลสำหรับผู้ได้รับ “รางวัลนักวิจัยดีเด่น”  ประกอบด้วย เข็มรางวัล โล่รางวัล และเกียรติบัตร
- รางวัลสำหรับผู้ได้รับ “รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น” ประกอบด้วย โล่รางวัล และเกียรติบัตร
- รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตร

ระยะเวลาการรับสมัคร :

ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ถึงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2565 (23.59 น.)

 

เงื่อนไขและวิธีการสมัคร :

 

  • ผู้สมัครต้องศึกษาหลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานจากประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การรับสมัครผู้เข้ารับการคัดเลือกรางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือให้เรียบร้อย
  • ผู้สมัคร (เฉพาะผู้ที่ขอรับรางวัลด้านสังคมศาสตร์ และด้านนวัตกรรม) ดาวน์โหลด “เอกสารประกอบผลงานตามประเภทรางวัลที่ขอรับ” และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
  • สมัคร/เสนอชื่อ ผ่านระบบออนไลน์ พร้อมแนบเอกสารประกอบ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 (23.59 น.) หากพ้นกำหนดขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณารางวัลฯ

เอกสารดาวน์โหลด:

  •  เอกสารประกอบผลงาน
    • รางวัลนักวิจัยดีเด่น/นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์
    • รางวัลนักวิจัยดีเด่น/นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ด้านนวัตกรรม
  • ประกาศ มจพ. เรื่อง การรับสมัครผู้เข้ารับการคัดเลือกรางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

 


 

สอบถามข้อมูล :

ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินรางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.
โทร. 0-2555-2000 ต่อ 1506
E-mail: info@stri.kmutnb.ac.th
Inbox Facebook: สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. –STRI (http://m.me/KMUTNBSTRI)
Line Official: https://lin.ee/U6iW5Q2