โครงการสนับสนุนการใช้เครื่องมือกลางของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 2

ฮิต: 33

ชื่อโครงการ

โครงการสนับสนุนการใช้เครื่องมือกลางของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ประจำปีงบประมาณ 2566

หลักการและเหตุผลของโครงการ

 ตามที่ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการบริหารจัดการในเรื่องการใช้เครื่องมือกลางของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงห้องปฏิบัติการกลาง พิจารณาหลักเกณฑ์การให้บริการการใช้เครื่องมือกลาง กำหนดระเบียบขั้นตอนและข้อกำหนดในการใช้บริการเครื่องมือกลางของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือแล้วนั้น

           ในการนี้ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในฐานะหน่วยงานบริหารจัดการด้านงานวิจัยและหน่วยงานในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ทางด้านงานวิจัยของมหาวิทยาลัย มีเป้าประสงค์ผลักดันและพัฒนามหาวิทยาลัยมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านงานวิจัย พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ยั่งยืน อีกทั้งเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนอาจารย์ที่บรรจุเป็นพนังานมหาวิทยาลัยหน้าใหม่นำผลงานที่ได้จากโครงการนี้นำไปยื่นข้อเสนอโครงการกับแหล่งทุนวิจัยอื่นๆ มากยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ระดับการศึกษาพื้นฐานดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยที่มีความสนใจงานวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิญนวัตกรรม สามารถใช้เครื่องมือกลาง (ประจำสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์) และเป็นการสนับสนุนการสร้างผลงานต้นแบบสิ่งประดิษฐ์ จึงเห็นความสำคัญในการจัดโครงการมอบทุนสนับสนุนการใช้เครื่องมือกลางของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนนักวิจัยในการต่อยอดการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยกับแหล่งทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในหรือแหล่งทุนภายนอก

2. เพื่อใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

3. เพื่อผลักดันและพัฒนามหาวิทยาลัยมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านงานวิจัย

4. เพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ยั่งยืน

5. เพื่อให้นักวิจัยนำผลงานที่ได้จากโครงการไปยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยกับแหล่งทุนวิจัยอื่น

 ระยะเวลาดำเนินงาน

เริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2566 สิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2566 (6 เดือน)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. สามารถใช้เครื่องมือกลางของมหาวิทยาลัยได้หลากหลายตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย (ประจำสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์)

2. ได้ผลงานวิจัยที่สามารถนำไปยื่นข้อเสนอโครงการกับแหล่งทุนอื่นๆ ได้

3. ส่งเสริมผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของบุคลากร

4. นำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการวิจัยพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ

เงื่อนไขการปิดโครงการ

          ผู้ได้รับการสนับสนุนต้องส่งหลักฐานและเอกสารเพื่อปิดโครงการ ดังนี้

1.    รายงานการยื่นข้อเสนอโครงการกับแหล่งทุนวิจัยภายในหรือแหล่งทุนวิจัยภายนอก โดยจัดทำเป็นบันทึกข้อความ ระบุชื่อโครงการ เลขที่สัญญา และแหล่งทุนที่ได้รับทุน

2.    สรุปรายงานการใช้เครื่องมือกลาง พร้อมแนบหลักฐานต้นฉบับใบเสร็จการใช้เครื่องมือกลางของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ที่ออกในนามหัวหน้าโครงการ ยอดเงินรวมทุกใบเสร็จไม่เกินหรือเท่ากับ 25,000.00 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) หากใช้ไม่ครบต้องส่งคืนเงินที่เหลือจ่ายตามจริงมายังผู้ประสานงานโครงการ

**หมายเหตุ : ข้อมูลและแบบฟอร์มมีการปรับปรุงใหม่ ณ วันที่ 24 พ.ย. 65 เวลา 15.00 น. กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบบฟอร์มที่ท่านมีเป็นแบบฟอร์มปัจจุบัน**

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

1. พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และไม่ได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการใดๆ มีสัญญาจ้าง 9 เดือนขึ้นไป และไม่อยู่ในระหว่างการได้รับอนุมัติการลาศึกษาต่อทั้งกรณีการลาศึกษาต่อบางส่วนและการลาศึกษาต่อเต็มเวลา

2. ต้องไม่เคย ได้รับทุนวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน หรือเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ตนเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยมาก่อน

ขั้นตอนการสมัคร

ผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนด และจัดทำบันทึกข้อความนำส่ง พร้อมแนบประวัตินักวิจัย (CV) เสนอผ่านภาควิชาและคณะต้นสังกัด มายัง ฝ่ายวิศวกรรมและระบบสนับสนุน สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 ชุด และส่งไฟล์ยังอีเมล engineer@stri.kmutnb.ac.th ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

เอกสารที่ต้องส่ง

1)      บันทึกข้อความ (pdf)

2)      แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ (word และ pdf)

3)       ประวัติอาจารย์/นักวิจัย ที่เข้าร่วมโครงการ (CV) ที่พิมพ์จากระบบฐานข้อมูลเพื่องานวิจัยฯ มจพ. (https://research.kmutnb.ac.th) (pdf)


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ (docx)


**หมายเหตุ : ข้อมูลและแบบฟอร์มมีการปรับปรุงใหม่ ณ วันที่ 24 พ.ย. 65 เวลา 15.00 น. กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบบฟอร์มที่ท่านมีเป็นแบบฟอร์มปัจจุบัน**

กำหนดการดำเนินงาน

การดำเนินงาน

กำหนดการ

เปิดรับข้อเสนอโครงการ

ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

พิจารณาข้อเสนอโครงการ

9 ธันวาคม 2565

ประกาศผลการคัดเลือก/จัดทำสัญญาเข้าร่วมโครงการ

12 - 16 ธันวาคม 2565

นักวิจัยใช้เครื่องมือกลาง ประจำสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ในระยะเวลาที่กำหนด

1 มกราคม 2566 - 30 มิถุนายน 2566

นักวิจัยรายงานผลการดำเนินโครงการตามเงื่อนไขปิดโครงการ

ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

ผู้ประสานงานโครงการ: คุณสุริยพงศ์ โคกทอง

ฝ่ายวิศวกรรมและระบบสนับสนุน สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร. 0-2555-2000 ต่อ 1518

อีเมล engineer@stri.kmutnb.ac.th

ช่องทางการติดต่อการใช้เครื่องมือกลาง มจพ.

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

https://stri.kmutnb.ac.th/coi-dem/

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

https://sicc.sci.kmutnb.ac.th/

ศูนย์วิจัยเกษตรแปรรูป วิทยาเขตปราจีนบุรี

https://www.facebook.com/aprockmutnb