ประกาศผลรางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2566

ฮิต: 645

ประกาศผลรางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2566

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ประกาศรับสมัครนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น ทุ่มเทการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านสังคมศาสตร์ และด้านนวัตกรรม เพื่อขอรับรางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2566 นั้น

ในการนี้ มจพ. ได้พิจารณาคัดเลือกนักวิจัยที่เสนอขอรับรางวัลฯ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงอนุมัติให้มีการมอบรางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2566 ดังนี้

รางวัลนักวิจัยดีเด่น  จำนวน 3 รางวัล

1) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.มาลินี ศรีอริยนันท์    บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน

2) ด้านสังคมศาสตร์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

3) ด้านนวัตกรรม ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.จันทรพร ผลากรกุล   คณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น  จำนวน 2 รางวัล

1) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ เชื้อเต๊อะ  คณะวิศวกรรมศาสตร์

2) ด้านสังคมศาสตร์        ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

3) ด้านนวัตกรรม   ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ดนัย ต.รุ่งเรือง     คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

รางวัลชมเชย จำนวน 1 รางวัล  ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ ธรรมธนารักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (ด้านนวัตกรรม)

ทั้งนี้ทั้งนี้  ผู้มีรายชื่อได้รับรางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือในแต่ละประเภท จะได้รับรางวัลดังนี้ รางวัลนักวิจัยดีเด่น ได้รับ เข็มรางวัล โล่รางวัล และเกียรติบัตร   รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ได้รับ โล่รางวัล และเกียรติบัตร  รางวัลชมเชย ได้รับ เกียรติบัตร