การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS)" ประจำปีงบประมาณ 2566 ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Meeting

ฮิต: 72
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS)"ประจำปีงบประมาณ 2566ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Meeting

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) ประจำปีงบประมาณ 2566" ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Meeting
       เพื่อฝึกปฏิบัติให้แก่ผู้บริหาร/ผู้ประสานงานหน่วยงาน/นักวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ/สถาบันการศึกษาเรียนรู้การใช้ระบบ Proposal submission ระบบ Ongoing & monitoring และระบบ Research evaluation
       โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 5 ครั้ง ครั้งละ 60 คน สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมได้จำนวน หน่วยงานละ 2 คน ดังนี้

1. ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565        สำหรับนักวิจัย ปิดรับสมัคร!! ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่ สามารถเข้ารับการอบรมผ่านทางกลุ่ม  Facebook Live: "NRIIS" ได้อีกหนึ่งช่องทาง

2. ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566    สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย ปิดรับสมัคร!! ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่ สามารถเข้ารับการอบรมผ่านทางกลุ่ม  Facebook Live: "NRIIS" ได้อีกหนึ่งช่องทาง

3. ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566        สำหรับนักวิจัย ปิดรับสมัคร!! ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่ สามารถเข้ารับการอบรมผ่านทางกลุ่ม  Facebook Live: "NRIIS" ได้อีกหนึ่งช่องทาง

4. ครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 9  มิถุนายน 2566      สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย ปิดรับสมัคร!! ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่ สามารถเข้ารับการอบรมผ่านทางกลุ่ม  Facebook Live: "NRIIS" ได้อีกหนึ่งช่องทาง

5. ครั้งที่ 5 วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566       สำหรับนักวิจัย คลิกลงทะเบียนที่นี่

 

 หมายเหตุ : หากหน่วยงานของท่านลงทะเบียนครบตามจำนวนแล้ว และมีผู้สนใจเพิ่มเติม สามารถเข้ารับการอบรมผ่านทาง Facebook Live ได้อีกหนึ่งช่องทาง

 **ทั้งนี้ ท่านสามารถรับชมถ่ายทอดสดการอบรม หรือรับชมคลิปวีดีโอบันทึกการอบรมย้อนหลังได้หลังสิ้นสุดการอบรมผ่านทางกลุ่ม facebook : "NRIIS"

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางกนกพร เกิดเอนก , นางสาวแพรวพรรณ เดื่อไธสง

กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

โทร : 0 2579 1370 - 9 ต่อ 617, 607

โทรสาร : 0 2579 6382

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :

จดหมายเชิญหน่วยงาน ปี 66.pdf

โครงการ กำหนดการ อบรม NRIIS_Onweb.pdf

อบรมระบบ NRIIS2023_ผู้ประสาน.pdf