มจพ. หนุน เอ็นบี เวฟ เทค บริษัทสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ ให้สิทธิผลิตและจำหน่ายผลงานทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย

ฮิต: 80

มจพ. หนุน เอ็นบี เวฟ เทค บริษัทสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ ให้สิทธิผลิตและจำหน่ายผลงานทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) หนุนบริษัทสตาร์ทอัพรุ่นใหม่  เอ็นบี เวฟ เทค อนุญาตใช้สิทธิผลงานทรัพย์สินทางปัญญาลิขสิทธิ์ผลงานของ มจพ. “ระบบการบริหารจัดการผ้าในโรงพยาบาลด้วยเทคโนโลยีระบบอาร์เอฟไอดี”

 

ศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ. พร้อมด้วย รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และ รศ.ดร.ฐิติพงษ์ เลิศวิริยะประภา นักวิจัยสังกัดภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เจ้าของลิขสิทธิ์ผลงาน ลงนามในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานเรื่อง “ระบบการบริหารจัดการผ้าในโรงพยาบาลด้วยเทคโนโลยีระบบอาร์เอฟไอดี” แก่ บริษัท เอ็นบี เวฟ เทค จำกัด (NB WAVE TECH CO., LTD.) บริษัทสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในการผลิตและจำหน่าย โดยมีคุณสังวรณ์ กิตติวิทยาพงศ์ เป็นผู้แทนบริษัทเข้าร่วมลงนาม ในพิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ “ระบบการบริหารจัดการผ้าในโรงพยาบาลด้วยเทคโนโลยีระบบอาร์เอฟไอดี” พร้อมกันนี้ รศ.ดร.ชนะศักดิ์ บ่ายเที่ยง ที่ปรึกษาอธิการบดี มจพ. รศ.ดร.กัมปนาท เทียนน้อย ผอ.สำนักวิจัย ผู้บริหารและบุคลากรของทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยานด้วย วันที่ 9 มีนาคม 2566 ห้องประชุม Cloud9, STRI