มจพ. นำผลงานร่วมจัดแสดง ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563

ดู: 11
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นำผลงานเข้าร่วมจัดแสดงในส่วนจัดแสดงนวัตกรรมสู้ภัย Covid และโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ จำนวน 4 ผลงาน ระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวชันเซ็นเตอร์ ราชประสงค์
 
🔸 หุ่นยนต์น้องแบ่งปัน iRAPs-Share-aGiver โดยชมรมหุ่นยนต์ iRAPs (คณะวิศวกรรมศาสตร์) และตู้อบฆ่าเชื้อด้วยยูวี (คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์)
 
🔸 หุ่นยนต์น้องคลีน (คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์)
 
🔸 หน้ากากเสริมเส้นใยนาโน โดย อ.นพวรรณ ชนัญพานิชย์ (คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์)