นักวิจัย มจพ. คว้ารางวัล “นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ 2564”

ดู: 185

นักวิจัย มจพ. คว้ารางวัล “นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ 2564”

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย - เยอรมัน และอธิการบดี มจพ. ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติให้ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ  ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2528 โดยเป็นรางวัลที่มอบให้กับนักวิจัยไทย ซึ่งได้อุทิศตนให้แก่การวิจัยในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลายเรื่องในกลุ่มวิชาการหรือสหวิทยาการอย่างต่อเนื่อง มีผลงานวิจัยดีเด่นที่แสดงถึงความคิดริเริ่ม โดยผลงานวิจัยสร้างคุณูปการ และเกิดประโยชน์ในเชิงวิชาการเชิงเศรษฐกิจ เชิงชุมชน สังคม และเชิงนโยบายอย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานวิจัยที่ทำสะสมกันมาไม่น้อยกว่า ๕ ปี ทั้งเป็นผู้ที่มีจริยธรรมของนักวิจัย เป็นที่ยอมรับและยกย่องในวงวิชาการนั้นๆ สมควรเป็นแบบอย่างแก่นักวิจัยอื่นได้ 

โดยในปีนี้ มีนักวิจัยได้รับการประประกาศเกียรติคุณให้ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564  รวม 7 ท่าน จาก 5 สาขาวิชาการ

 

คลิกดูประกาศรางวัล