ประกาศผล รางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2563

ดู: 104

ประกาศผล รางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานวิจัย รวมถึงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยด้วยสื่อทุกรูปแบบ เพื่อก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยอย่างเต็มรูปแบบ และเพื่อให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ทุ่มเทการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และสามารถนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ มีขวัญและกำลังใจในการดำเนินงานดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่การเป็นนักวิจัยมืออาชีพ รวมถึงการก้าวสู่ตำแหน่งนักวิจัยระดับชาติ

เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรตินักวิจัย อีกทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้คณาจารย์ บุคลากร รวมถึงศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยได้รับทราบ จึงเห็นควรให้มีการมอบรางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2563 ดังมีรายชื่อและรางวัล ดังต่อไปนี้

รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ได้รับ เข็มเชิดชูเกียรติ โล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัลจำนวนเงิน 35,000 บาท

ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ปิติ สุคนธสุขกุล

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านนวัตกรรม

ได้รับ เข็มเชิดชูเกียรติ โล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัลจำนวนเงิน 35,000 บาท

ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.อุบลรัตน์ หวังรักษ์ดีสกุล

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ได้รับ โล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัลจำนวนเงิน 25,000 บาท

ได้แก่ Dr.Sanjay Mavinkere Rangappa

สำนักงานอธิการบดี

รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นด้านสังคมศาสตร์

ได้รับ โล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัลจำนวนเงิน 20,000 บาท

ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณราย ละตา

คณะบริหารธุรกิจ

 

รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล

ได้รับ เกียรติบัตร

1) รุ่นใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ได้แก่ อาจารย์ ดร.สายชล ศรีแป้น

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

2) รุ่นใหม่ด้านสังคมศาสตร์

ได้แก่ อาจารย์ ดร.ภาตย์ สังข์แก้ว

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

3) รุ่นใหม่ด้านนวัตกรรม

ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ โกวิทวรางกูร

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กำหนดให้มีการมอบรางวัลแก่นักวิจัยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ในงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. ประจำปี พ.ศ. 2564

 

ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564

(ลงนาม)

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน

รักษาการแทนอธิการบดี