Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2564

ดู: 385

กลไกเตรียมความพร้อมในการส่งบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน
(Pre-Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2564

 

Pre-Talent Mobility คืออะไร?
Pre-Talent Mobility เป็นการเข้าไปช่วยสถานประกอบการในการวิเคราะห์โจทย์ แก้ไขปัญหาในเบื้องต้น 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างกลไกสนับสนุนให้ผู้เชี่ยวชาญค้นหาและกำหนดโจทย์วิจัยร่วมกับบริษัทเอกชน และนำข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนาเป็นข้อเสนอโครงการ Talent Mobility 

2. เพื่อสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทเอกชน สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัยให้เข้มแข็งมากขึ้น

เกณฑ์การสนับสนุนโครงการ Pre-Talent Mobility

นักวิจัย 1 คน จะรับผิดชอบในการดำเนินการได้ไม่เกิน 1 โครงการ และสถานประกอบการ 1 แห่ง ต่อ 1 โครงการ

นักวิจัย 1 คน : 1 โครงการ : 1 สถานประกอบการ

*ทั้งนี้ ในบางโจทย์ของสถานประกอบการ อาจมีนักวิจัยร่วมดำเนินการมากกว่า 1 ท่าน ได้ โดยในส่วนของค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้เป็นไปตามอัตราการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ*

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

ได้แก่ ค่าตอบแทน ค่าเดินทาง ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ในอัตราเหมาจ่าย วันละ 4,000 บาท / คน โดยกำหนดว่า 1 โครงการ ออกไปได้ไม่เกิน 10 วัน (โครงการละ 40,000 บาท) 

*แต่ทั้งนี้ หากโครงการใด จำเป็นต้องไปมากกว่า 10 วัน ทางมหาวิทยาลัย อาจจะเกลี่ยเรื่องของจำนวนวัน จากวงเงินของโครงการอื่นๆ ที่ไปไม่ถึง 10 วัน*

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 19 เมษายน 2564

สิ้นสุดโครงการ : 31 สิงหาคม 2564

ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ : 15 กันยายน 2564

รูปแบบการจัดส่งข้อเสนอ

เข้าไปกรอกข้อมูล และส่งเอกสารได้ที่ https://forms.gle/upHaJQYPDUhcraHX6 หรือ สแกน QR Code นี้** กรณีที่กรอกข้อมูล แต่เอกสารยังไม่ครบ สามารถส่งแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ และ เอกสารประกอบ
ตามมาเป็นไฟล์ได้ที่ talent@stri.kmutnb.ac.th ภายใน 7 วันหลังจากที่กรอกข้อมูล

เอกสารประกอบ

  • แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility 

  • ประวัติอาจารย์/นักวิจัย/ ที่เข้าร่วมโครงการ (CV) (กรอกข้อมูลได้ที่เวปไซด์ https://www.research.kmutnb.ac.th/cms/researcher/)

  • หนังสือรับรองนิติบุคคล ไม่เกิน 6 เดือน

  • หนังสือสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ไม่เกิน 6 เดือน

การส่งมอบผลการดำเนินการ 

ทางนักวิจัยจะต้องดำเนินการจัดทำรายงานส่งให้กับสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอโครงการ Talent Mobility ในปีงบประมาณ 2564 และเพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ต่อไป โดยรายงานผลการดำเนินการ ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 

1. การดำเนินงานโครงการ 

2. ระยะเวลาในการดำเนินการ 

3. ประโยชน์ที่เกิดขึ้นทั้งกับตัวนักวิจัยและสถานประกอบการ 

ติดต่อสอบถาม

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 

โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1506

โทรสาร 0-2556-1306

WEBSITE : http://talent.kmutnb.ac.th

E-Mail : talent@stri.kmutnb.ac.th

Facebook : สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. -STRI