สมาคมนักวิจัยรุ่นใหม่ (Thai Young Scientists Academy หรือ TYSA) ประชาสัมพันธ์ต้องการรับสมัครสมาชิกใหม่ประจำปี 2564

ดู: 35

 สมาคมนักวิจัยรุ่นใหม่ (Thai Young Scientists Academy หรือ TYSA) ประชาสัมพันธ์ต้องการรับสมัครสมาชิกใหม่ประจำปี 2564 โดยผู้สมัครควรมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

1. มีอายุไม่เกิน 45 ปี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
2. มีสัญชาติไทย หรือมีประสบการณ์ทำงานในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 5 ปี
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
4. มีประสบการณ์ทำงานทางด้านการวิจัยไม่ต่ำกว่า 5 ปี และมีผลงานเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการ
5. มีจิตอาสาในการใช้ความเชี่ยวชาญของตนเองมาสร้างประโยชน์ให้กับสังคม

รับสมัคร: http://www.tysa.or.th/call-for-members