มจพ. ร่วมกับ กฟผ. Kick off โครงการพัฒนาหุ่นยนต์จัดยาต้นแบบฯ

ดู: 85

มจพ. ร่วมกับ กฟผ. Kick off โครงการพัฒนาหุ่นยนต์จัดยาต้นแบบฯ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกันเปิดตัว โครงการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม เรื่อง “การพัฒนาหุ่นยนต์จัดยาต้นแบบสำหรับสถานพยาบาล กฟผ.”

รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท เทียนน้อย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมงานเปิดตัว Kick off โครงการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม เรื่อง “การพัฒนาหุ่นยนต์จัดยาต้นแบบสำหรับสถานพยาบาล กฟผ.” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้แทน มจพ. และนายสุทธิชัย จูประเสริฐพร รองผู้ว่าการบริหาร เป็นผู้แทน จาก กฟผ. วันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมเกษม จาติกวณิช 1-2 กฟผ.

หุ่นยนต์จัดยาต้นแบบ มีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเภสัชกรและบุคลากรในด้านการแพทย์ โดยเฉพาะในสถานการณ์แพร่ระบาด Covid-19 ในปัจจุบัน โดยหุ่นยนต์จัดยาต้นแบบ สามารถจัดยาได้สามชนิด มีระบบจ่ายยาทีลเม็ด และหน้าจอ interface ง่ายๆที่เน้นการควบคุมการทำงานของเครื่อง ใช้ระบบ image processing ในการตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของเม็ดยา โดยในอนาคต สามารถปรับขนาดและฟังก์ชันตามความต้องการ และนำไปทดลองใช้ที่ศูนย์พยาบาลการไฟฟ้า บางกรวย ซึ่งจะเกิดประโยชน์ในระดับประเทศ และสามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงธุรกิจได้ ซึ่งสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในงานด้านการตรวจรักษาของหน่วยงานสาธารณสุขของประเทศต่อไป

โครงการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม เรื่อง “การพัฒนาหุ่นยนต์จัดยาต้นแบบสำหรับสถานพยาบาล กฟผ.” มีอาจารย์ ดร. เต็มสิริ ทรัพย์สมาน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. เป็นหัวหน้าโครงการ ได้รับทุนสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในการดำเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนาหุ่นยนต์จัดยาต้นแบบสำหรับใช้ในสถานพยาบาล โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2565 นี้