เปิดตัวโลโก้ใหม่ สำนักวิจัยฯ

ดู: 17

เปิดตัวโลโก้ใหม่ สำนักวิจัยฯ

 

 

 

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พลิกโฉมโลโก้ครั้งใหญ่ เน้นย้ำความทันสมัย สะท้อนอัตลักษณ์ในการขับเคลื่อนงานวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

 

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดตัวตราสัญลักษณ์ใหม่ที่มีความทันสมัยขึ้น หลังจากที่ใช้โลโก้เดิมมากว่า 10 ปี โดยโลโก้ใหม่นี้เป็นการนำอักษรย่อของหน่วยงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มาร้อยเรียงเป็นเส้นทางการเคลื่อนที่สื่อถึงความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่สิ้นสุด และบางช่วงของตัวอักษรที่ไม่ปรากฎ สื่อถึงโอกาสและความท้าทายที่รอการค้นพบสะท้อนอัตลักษณ์ของสำนักวิจัยฯ ในการขับเคลื่อนการพัฒนางานวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง  

นอกจากการเปลี่ยนแปลงโลโก้แล้ว สำนักวิจัยฯ ยังได้กำหนดทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่การนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ สอดรับนโยบายของมหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และอุตสาหกรรมของประเทศ

โดยกำหนดเริ่มใช้ตราสัญลักษณ์ใหม่ในเอกสารทางราชการและสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของสำนักวิจัยฯ ตั้งแต่ มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

 

#STRI

#KMUTNB

#LOGO