มจพ. ผ่านการประเมินคุณภาพเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ระดับ 5 ดาว ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดย QS Stars

ดู: 101

 มจพ. ผ่านการประเมินคุณภาพเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ระดับ 5 ดาว ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดย QS Stars

QS Stars ประกาศผลการประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับการประเมินคุณภาพมาตรฐานให้เป็นมหาวิทยาลัยระดับ 5 ดาว ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) และ เป็นมหาวิทยาลัยระดับ 4 ดาว ด้านการจัดการเรียนการสอน (Teaching) โดยรับรองผลการประเมินเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ 30 มีนาคม 2564 ถึง 30 มีนาคม 2567

  

 

วันที่ 30 มีนาคม 2564 - QS ได้ประกาศผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ให้ มจพ. เป็นมหาวิทยาลัยระดับ 5 ดาว ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) ซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุด และเป็นมหาวิทยาลัยระดับ 4 ดาว ด้านการจัดการเรียนการสอน (Teaching) ทั้งนี้มีผลการประเมินในภาพรวม (Overall) อยู่ในระดับ 3 ดาว โดยรับรองผลการประเมินเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ 30 มีนาคม 2564 ถึง 30 มีนาคม 2567

การประเมินคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ผ่านระบบ QS Stars Rating โดย QS (Quacquarelli Symonds) สถาบันจัดอันดับชั้นนำจากประเทศอังกฤษ  มีการจัดประเมินคุณภาพครั้งแรกในปี ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553) โดยมีเกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐานรอบด้าน อาทิ การเรียนการสอน การวิจัย คุณภาพบัณฑิต ความเป็นนานาชาติ การจัดสภาพแวดล้อม นวัตกรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ดำเนินการเพื่อขอรับประเมินครั้งแรกในเดือนสิงหาคม 2563 โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

การที่ มจพ. ผ่านการประเมินฯ จาก QS Stars ครั้งนี้ แสดงถึงคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย นวัตกรรม การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อประโยชน์ในการเรียนรู้ ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคมที่ได้รับมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ QS Stars Rating ได้ที่ QS Website