นักวิจัย มจพ. ได้รับทุนวิจัยและนวัตกรรมอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 จาก วช.

ดู: 178

นักวิจัย มจพ. ได้รับทุนวิจัยและนวัตกรรมอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 จาก วช.

 

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โปรแกรมที่ 9 สังคมคุณภาพและความมั่นคง  โดยมีข้อเสนอโครงการของ มจพ. ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา จำนวน 2 แผนงาน ดังนี้

1. การปรับปรุงโครงสร้างของเครื่องบินทะเลสองที่นั่งเพื่อรองรับมาตรฐานความสมควรเดินอากาศ  

หัวหน้าแผนงาน  รศ.ดร.สินชัย  ชินวรรัตน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

2. การศึกษาการระบายความร้อนและควบคุมอุณหภูมิของแบตเตอรี่เพื่อความปลอดภัยในยานยนต์แบบไฮบริดและยานยนต์ไฟฟ้า  

หัวหน้าแผนงาน  ผศ.ดร.สหรัฐ  ฉันทานุมัติอาภรณ์

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน

ทั้งนี้ ทุนวิจัยและนวัตกรรมอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โปรแกรมที่ 9 สังคมคุณภาพและความมั่นคง มีเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญเพื่อใช้ความรู้การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อยกระดับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตบนฐานนวัตกรรมและยกระดับการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย

สำนักวิจัยฯ ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยในครั้งนี้ มา ณ ที่นี้ค่ะ

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=8437