นักวิจัย มจพ. ได้รับทุนวิจัย บพข. ประจำปีงบประมาณ 2564

ดู: 306

นักวิจัย มจพ. ได้รับทุนวิจัย บพข. ประจำปีงบประมาณ 2564

 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 โดยมีข้อเสนอโครงการของ มจพ. ที่ผ่านการพิจารณาได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

รอบที่ 1 (ครั้งที่ 2) แผนงาน พลังงาน เคมีและวัสดุชีวภาพ

การผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงเหลวสังเคราะห์จากเทคโนโลยีสีเขียวสำหรับยานยนต์

หัวหน้าโครงการ  รศ.ดร.สุวิมล  วงศ์สกุลเภสัช

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รอบที่ 2  แผนงาน การพัฒนาอุตสาหกรรมระบบคมนาคมแห่งอนาคต: เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (EV component)

การพัฒนาต้นแบบการดัดแปลงรถกะบะไฟฟ้าเพื่อการขนส่ง

หัวหน้าโครงการ  ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สำนักวิจัยฯ ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยในครั้งนี้ มา ณ ที่นี้ค่ะ

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=9447

https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=9450