2 นักวิจัย มจพ. ได้รับทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปี 2564

ดู: 151

2 นักวิจัย มจพ. ได้รับทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปี  2564

 

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอการวิจัย ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปี 2564 โดยมีนักวิจัย มจพ. ได้รับทุนดังกล่าวจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1) รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ  นิลผึ้ง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

   โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาเชิงทดลองลักษณะเฉพาะการถ่ายเทความร้อนและการไหลของสารทำความเย็นทางเลือกระหว่างการเดือดภายในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นขนาดเล็กแทรกโฟมทองแดงกัดร่อง”

2) รองศาสตราจารย์ ดร.อุณาโลม เวทย์วัฒนะ ฮาร์ทลี่ บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน 

โครงการวิจัยเรื่อง “การนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ไปใช้เป็นประโยชน์: การผลิตสารประกอบไดเอทิลคาร์บอเนต (DEC) ในขั้นตอนเดียวจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์และเอทานอลโดยใช้เครื่องปฏิกรณ์ชนิดเมมเบรนที่ยอมให้น้ำไหลผ่าน”

ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง เป็นทุนสนับสนุนเพื่อสร้างนักวิจัยอาชีพให้มีจำนวนมากขึ้นและสามารถผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง ตลอดจนสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีผลกระทบสูงทั้งด้านวิชาการและสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดสู่งานวิจัยประยุกต์เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ เชิงสาธารณะ หรือเชิงนโยบาย อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนประเทศด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม อีกทั้งสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการวิจัย โดยทุนดังกล่าว สถาบันต้นสังกัดร่วมกับ วช. สนับสนุนทุนวิจัยร่วมฝ่ายละครึ่งหนึ่งของงบประมาณโครงการที่ผู้วิจัยเสนอขอ

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยทั้งสองท่าน มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

 

ดูประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ได้ที่นี่