“วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” วทอ. ได้รับประเมิน TCI ขยับขึ้นมาเป็นกลุ่ม 1

ดู: 82

“วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” 

วทอ. ได้รับประเมิน TCI ขยับขึ้นมาเป็นกลุ่ม 1

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 ครั้งที่ 2 (2564-2567) โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้มี “วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” จาก วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับการประเมินจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) เลื่อนกลุ่มสูงขึ้น จากกลุ่มที่ 2 ขึ้นมาเป็นกลุ่มที่ 1 

   ในการประเมินคุณภาพวารสารรอบนี้ มีวารสารที่ส่งเข้ามาเพื่อรับการประเมินจำนวนทั้งหมด 194 วารสาร โดยมีระยะเวลาการรับรองคุณภาพวารสาร 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ไปจนถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ คณะผู้จัดทำวารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://tci-thailand.org/?p=6373