ประกาศ! ปิดอาคารสำนักวิจัยฯ และปิดระบบจองเข้าอาคารฯ ถึง 27 กรกฎาคม 64

ดู: 106

ประกาศ! ปิดอาคารสำนักวิจัยฯ และปิดระบบจองเข้าอาคารฯ ถึง 27 กรกฎา 64

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นการชั่วคราวในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 8) ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานที่บ้าน Work From Home ให้เต็มความสามารถเท่าที่จะทำได้ ตั้งแต่วันที่ 12 ถึง - 27 กรกฎาคม 2564 นั้น

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงขอปิดอาคารสำนักวิจัยฯ เป็นการชั่วคราว ไม่อนุญาตให้บุคคลเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาด และขอปิดระบบจองเข้าอาคารฯ ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 13 ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนเแปลง เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรและผู้ใช้อาคารทุกคน

ทั้งนี้ ส่วนงานให้บริการของสำนักวิจัยฯ ยังคงเปิดให้บริการนักวิจัยตามปกติ โดยรับ-ส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ ที่ E-mail: info@stri.kmutnb.ac.th

นักวิจัยหรือผู้ต้องการติดต่อ สามารถรับบริการได้ทุกช่องทางการติดต่อออนไลน์

Line Official: https://lin.ee/U6iW5Q2
Facebook inbox: m.me/KMUTNBSTRI
E-mail: info@stri.kmutnb.ac.th