การชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจําปีงบประมาณ 2564 และแถลงผลสําเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรม NRCT Open House 2021

ดู: 70

การชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจําปีงบประมาณ 2564 และแถลงผลสําเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรม NRCT Open House 2021

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจําปีงบประมาณ 2564 และแถลงผลสําเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรม NRCT Open House 2021 ระหว่างวันที่ 18 – 25 กรกฎาคม2564 ผ่านระบบออนไลน์ ใน 8 ด้าน ดังนี้ 

1) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (18 กรกฎาคม 2564)
2) ด้านการพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม (19 กรกฎาคม 2564)
3) ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร และด้านสัตว์เศรษฐกิจ (20 กรกฎาคม 2564)
4) ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม (21 กรกฎาคม 2564)
5) ด้านการรองรับสังคมสูงวัย (22 กรกฎาคม 2564)
6) ด้านสังคมและความมั่นคง (23 กรกฎาคม 2564)
7) ด้านการรองรับการระบาดของโรคโควิด-19และรองรับโรคติดต่ออุบัติใหม่ (24 กรกฎาคม 2564)
8) ด้านการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ (25 กรกฎาคม 2564)

ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฟังผ่านเว็บไซต์ : https://openhouse2021.nrct.go.th/
และรับชมถ่ายทอดผ่านช่องทาง Facebook LIVE : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)